De vijf vragen aan…

02 november 2022
Monique van den Hurk, School Maatschappelijk Werker bij Speciaal Onderwijs de Keyzer en Kim Mandemakers, Outreachend Casemanager bij Veilig thuis Midden Brabant.

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?

Monique vertelt: “Ik kende Kim van de telefoon als casemanager van de Front Office bij Veilig Thuis. De “echte” ontmoeting kwam met de start van een pilot die we jaren geleden samen met Veilig Thuis gestart zijn. Kim kwam bij ons op school om vanuit de advies- en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis zorgen rondom veiligheid bij leerlingen te bespreken. Nadat de pilot gestopt was, is het overleg blijven bestaan. Dit is inmiddels al zo’n vier jaar het geval. Kim bezoekt de Keyzer elke zes weken.”
Kim vult aan: “Naast Monique als School Maatschappelijk Werker neemt ook de adjunct-directie deel aan het overleg. Monique heeft tevens de rol van trajectbeheerder; Kinderen die in het zorgteam besproken worden en waarbij de nadruk op de thuissituatie ligt vallen onder haar verantwoordelijkheid. De wens bestaat om ook gedragswetenschappers aan te laten sluiten bij het overleg.”

Wat doen jullie samen? In welke concrete projecten werken jullie samen?

Monique: “In het casusoverleg van de Keyzer met Veilig Thuis. Elke zes weken worden casussen anoniem besproken. Er wordt een korte beschrijving van de gezinssituatie gegeven, de hulpvraag en vraag aan Veilig Thuis worden in kaart gebracht. Kim vervolgt: “Veilig Thuis denkt vanuit haar advies- en ondersteuningsfunctie mee. De casus wordt helemaal uitgeplozen. We stellen elkaar vragen en bezien waar op uitgekomen wordt. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid. De veiligheid van de leerlingen staat hierbij altijd centraal.”
Buiten het overleg wordt Kim als Outreachend Casemanager ook gemakkelijk gevonden door Monique en andere collega’s van de Keyzer. Het feit dat Kim en Monique elkaar inmiddels al een tijdje kennen maakt dit contact laagdrempelig.

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?

Monique merkt op: “De samenwerking tussen Veilig Thuis en de Keyzer is succesvol omdat het belang van de advies- en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis door de Keyzer als een enorme meerwaarde gezien wordt.” Kim beaamt: “De collega’s van de Keyzer zijn bereid om hierop te investeren en nemen verantwoordelijkheid om iets met de zorgen over de leerlingen te doen. Zij realiseren zich zeer goed dat zij zelf een taak en rol hebben wanneer de veiligheid van leerlingen in het geding is.” Monique vervolgt: “Kim maakt heel inzichtelijk waar de rol van school ligt en waar die ophoudt. Dat geeft een helder kader en werkt ondersteunend. De Keyzer bereidt het overleg zorgvuldig voor zodat er concrete afstemming, weliswaar anoniem, kan plaatsvinden. Na het overleg kan de school weer door en zijn de verwachtingen over en weer helder. Het elkaar kennen werkt gewoon!”

Wat is het sterkste punt van de één? Vraag aan de ander / Wat is het sterkste punt van de ander?

Monique: “Ik heb het volste vertrouwen in Kim. De manier van bejegening; respectvol, nieuwsgierig en kritische vragen op een prettige manier stellen maakt dat de samenwerking vanuit vertrouwen wordt vormgegeven. Kim is eerlijk en zegt heel duidelijk wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort. We voelen altijd de mogelijkheid om elkaar ook kritisch te bevragen en aan te spreken. We houden elkaar scherp.” Kim vult aan dat de voorbereiding van het overleg heel zorgvuldig gebeurt. “De samenstelling van het overleg maakt dat er een goede dynamiek is. De onderlinge betrokkenheid en de verbinding met Veilig Thuis is groot.”

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?

Kim: “Vooral op deze manier met elkaar door kunnen blijven gaan. Het overleg met VSO de Keyzer weer oppakken wordt gezien als een kans. In algemene zin worden de scherpe regels en wetgeving m.b.t. het delen van informatie als beklemmend en strak ervaren. Wat meer ruimte en mogelijkheden hierin zou helpend en ondersteunend zijn in het belang van de veiligheid van kinderen.”