Er zijn veel uitingen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die allemaal een eigen aanpak op maat nodig hebben. Veilig Thuis heeft als expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling kennis en ervaring met alle uitingen en vormen van geweld die voorkomen in gezinnen en relaties. Alle uitingen van geweld kunnen voorkomen bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Kindermishandeling

Uitingen van kindermishandeling zijn lichamelijk of geestelijk geweld, verwaarlozing, seksuele mishandeling, uitbuiting of schending van het recht op zelfbeschikking.

Kindermishandeling kan voorkomen in alle soorten gezinnen. In rijke en arme gezinnen, in grote en kleine gezinnen en in allochtone en autochtone gezinnen.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden mishandeld, vaak lang last houden van wat hen is aangedaan. Psychische problemen komen veel voor, net als lichamelijke klachten.

Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) kindermishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van kindermishandeling met kinderen, betrokkenen en professionals.

Veilig Thuis werkt nauw samen met andere professionals die bij de oudere betrokken zijn, waardoor ouderenmishandeling gestopt kan worden.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kenmerkt zich door fysiek, emotioneel/ psychisch of seksueel geweld in de huiselijke omgeving. Maar ook dating violence, kind-oudermishandeling en (ex-)partnergeweld worden hiertoe gerekend. Daarnaast zijn uitbuiting en het ontnemen van het recht op zelfbeschikking vormen van huiselijk geweld.

Plegers zijn vaak (ex)partners, gezins- of familieleden of een huisvriend(in). Slachtoffers van huiselijk geweld zijn zowel vrouwen als mannen. Ook kinderen die ‘slechts’ getuige zijn noemen we slachtoffers, omdat ze het geweld zien en of horen. Dit kan traumatische gevolgen hebben.

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen. We kunnen goed inschatten wat in een bepaalde situatie het beste is om te doen. Met een advies kun je vaak al veel bereiken.

Veilig Thuis werkt samen met allerlei hulpverleners in de omgeving. En, in overleg met het slachtoffer, kunnen we contact opnemen met de politie. We helpen met het maken van een plan voor de veiligheid van het slachtoffer en van eventuele kinderen in het gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkst.

Seksueel geweld

Seksueel geweld bestaat uit uiteenlopende ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting en incest, maar ook subtiele vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele chantage of intimidatie. Ook via internet en mobiel kun je te maken krijgen met ernstige vormen van seksueel geweld.

Het kan zijn dat iemand tegen zijn of haar zin seksuele handelingen moet verrichten of moet ondergaan. Iemand kan het idee hebben dat hij of zij seks niet kan weigeren uit angst voor afwijzing of andere gevolgen.

Daarnaast zijn loverboyproblematiek, sexting en dating violence geweld vormen van Seksueel Geweld. Datinggeweld begint vaak met emotionele mishandeling. Deze vorm van geweld kan leiden tot meer ernstige vormen van misbruik.

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor al die mensen die hun verhaal willen doen in een vertrouwelijke en veilige omgeving. We bieden deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) seksueel geweld. We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van seksueel geweld met betrokkenen en professionals. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat seksueel geweld een halt wordt toegeroepen. Want een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt op allerlei manieren voor. Ouderenmishandeling omvat alle uitingen van geweld, of het nalaten van handelen, tegen ouderen binnen een afhankelijkheidsrelatie.

Specifieke vormen zijn: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Financieel misbruik

Financieel misbruik is het ongepast/ongeoorloofd gebruik van de bezittingen (geld en goederen) van een oudere. De plegers zijn vaak familieleden, mantelzorgers, professionals of vrijwilligers, ‘nieuwe’ vrienden uit de directe omgeving van de oudere.

Alleenwonende ouderen zijn vaak extra kwetsbaar. Allerlei fysieke en mentale beperkingen kunnen een reden zijn waarom ouderen hun financiële belangen door iemand anders laten behartigen.

Er zijn verschillende vormen van financieel misbruik zoals:

  • wegnemen van geld, sieraden en goederen;
  • tegen de eigen wil in verkopen van eigendommen;
  • misbruik maken van machtigingen en pinpas;
  • aankopen op naam van slachtoffer;
  • gedwongen testamentwijziging of wilsbeschikking of hypotheekopname;
  • financieel kort houden en misbruik van rekeningen.

Denk ook aan de ‘onschuldige’ vorm: zoon of dochter doet boodschappen voor de ouders en neemt zonder toestemming of medeweten ook gelijk wat boodschapjes voor zichzelf mee, betaald met de pinpas van de ouder.

Ontspoorde mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een oudere die hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld een oudere die chronisch ziek is of gehandicapt, of niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft de zorg omdat hij een persoonlijke band heeft met de oudere.

Er is sprake van ontspoorde mantelzorg als een mantelzorger door overbelasting, onwetendheid, onkunde of onmacht onbedoeld over de grenzen van de verzorgende heen gaat, inadequate zorg levert, verwaarloost of op een andere manier schade toebrengt. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling.

De last kan zo zwaar worden, dat de mantelzorger niet meer goed voor de oudere zorgt. We spreken dan van ontspoorde mantelzorg. Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van verantwoorde zorg. Dit gebeurt geleidelijk en meestal niet met opzet. Om de situatie te verbeteren is er hulp nodig.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

De eer kan bijvoorbeeld geschonden worden als meisjes of vrouwen buiten toezicht van familie zijn, foute vrienden hebben, seks voor het huwelijk of een (veronderstelde) buitenechtelijke relatie hebben, ongehuwd zwanger zijn, een gearrangeerd huwelijk weigeren, of een lesbische identiteit en/of relatie hebben.

Bij jongens of mannen gaat het om het hebben van foute vrienden, relatie/seks met een meisje wat door haar familie niet is toegestaan, relatie/seks met een getrouwde vrouw, weigeren van een gearrangeerd huwelijk, homoseksuele identiteit en/of relatie of weigeren om eergerelateerd geweld uit te voeren.

Eergerelateerd geweld kan plaatsvinden om te voorkomen dat de eer wordt geschonden of omdat de familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden. Het geweld kan op allerlei manieren plaatsvinden: sociale controle/vrijheidsbeperkingen; psychische mishandeling/angstig maken en dreigen met sancties; fysieke mishandeling/verminking; eermoord; trotsmoord; (gedwongen) zelfmoord; huwelijksdwang; achterlating/terugsturen naar land van herkomst; huwelijkse gevangenschap; gedwongen abortus of afstand van een kind; verstoting; genezingsrituelen en bezweringen.

Een vorm van eergerelateerd geweld is huwelijksdwang

Dan word iemand, tegen haar zin gedwongen tot een huwelijk. En dat is in strijd met de rechten van de mens. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating of eermoord. Gedwongen achterlating kan ook voorkomen zonder huwelijksdwang. Dan mag iemand, na bijvoorbeeld een vakantie, niet meer terug naar Nederland.

Partnergeweld

Partnergeweld is al het geweld dat tussen de cliënt en (ex-)partner plaatsvindt. Het kan gaan om lichamelijke mishandeling, seksueel geweld, psychische mishandeling. Partnergeweld komt vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen.

Het geweld ontstaat niet ineens, maar sluipt meestal langzaam de relatie binnen. Vaak kan een cliënt niet eens meer aangeven wanneer en hoe het precies begon. De gevolgen zijn groot, je kunt te maken krijgen met lichamelijke of psychische klachten die de gezondheid en het functioneren ernstig kunnen bedreigen. In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt, zie je een soort geweldsspiraal. Dat betekent dat naarmate het geweld vaker voorkomt, het steeds ernstiger wordt. Daarmee wordt ook de relatie complexer en lukt het steeds minder om de spiraal te doorbreken. Als er niets gebeurt in de relatie, zal na verloop van tijd de spanning weer oplopen en is er opnieuw geweld.

Kinderen en partnergeweld

Kinderen die wonen in een gezin waar geweld voorkomt, kunnen ernstige trauma’s oplopen, ook als ze het geweld niet zelf hebben gezien. Ze groeien op met twijfels en verwarring over de betekenis van liefde, intimiteit en geweld. De meest voorkomende reacties van kinderen zijn verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Vooral de angst dat je nooit weet wat je thuis aantreft of wanneer er weer ruzie zal zijn is voor kinderen ernstig.

Jongeren en partnergeweld

Ook jongeren kunnen te maken krijgen met partnergeweld, ook wel eens dating violence genoemd. Veel jongeren hebben al in de verkeringstijd te maken met geweld in een relatie. Vaak is de partner het eerste echte vriendje of vriendinnetje, waarmee ze de eerste romantische ervaringen hebben. Dating violence kan om allerlei vormen van geweld gaan, zoals schelden, beledigen, jaloezie, isoleren van familie en vrienden, negeren, persoonlijke spullen vernietigen, geheimen doorvertellen, slaan, aan haren trekken, ongewenst seksueel aanraken, geweld gebruiken om seks te hebben, verkrachting en aanranding.

Kind-ouder mishandeling

Kind-oudermishandeling is mishandeling door een kind gericht op zijn ouder(s). Bij kind-oudermishandeling wil het kind macht en controle krijgen over een ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. En kan in alle leeftijdscategorieën voorkomen. Het kind mishandelt de ouder lichamelijk of psychisch of buit hem of haar financieel uit. Dit kan grote gevolgen hebben voor iedereen in je gezin.

Mensenhandel en (jeugd)prostitutie

Uitbuiting is de kern van mensenhandel. Mensenhandel kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld economische uitbuiting in de agrarische sector, uitbuiting in de seksindustrie, gedwongen bedelarij, onder dwang criminele activiteiten uitvoeren. Mensenhandel is anders dan huiselijk geweld, omdat het zich buiten het gezin afspeelt.Een vorm van mensenhandel is gedwongen prostitutie.