Zorgmelding voor professionals

Voor professionals hebben wij een schriftelijk zorgmeldformulier ontwikkeld. Het invullen van dit zorgmeldformulier helpt ons om een goede inschatting te maken van de situatie en de juiste vervolgstappen te nemen. Download hier het zorgmeldformulier (aanmeldformulier).

Ben je huisarts of werk je in het ziekenhuis?

Gebruik de volgende link om het zorgmeldformulier voor (para)medici te downloaden:
schriftelijk zorgmeldformulier (para) medici

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 geldt de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor:
de (jeugd)gezondheidszorg
onderwijs
kinderopvang
jeugdzorg
maatschappelijke ondersteuning
justitie
Meer informatie over deze wet vind je hier.

Klik hier voor de folder over de Meldcode


In de meldcode worden ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Alle beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, moeten aan hun meldcode een afwegingskader toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren. De meldcode is tot stand gekomen zodat Veilig Thuis signalen of vermoedens van ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. De meeste beroepskrachten zien slechts een deel van de problemen. Beroepsgroepen moeten zelf in een beroepsgroep-breed afwegingskader omschrijven om welke situaties uit hun eigen praktijk het gaat. Er is een nieuwe versie van het Basisdocument Afwegingskader beschikbaar en een animatie van VWS.

Onder deze links is alle informatie te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn ook medici (artsen en verpleegkundigen) wettelijk verplicht zich te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ben je medicus en stel je ernstige zorgen of problemen vast bij een volwassen patiënt, dan dien je na te gaan of deze volwassene de zorg heeft over kinderen. Dit heet de Kindcheck. Indien de Kindcheck leidt tot een melding kun je hiervoor een speciale folder uitreiken. Download hier de folder en het meldingsformulier: Folder medici voor patiënten