Analyse instroom Veilig Thuis Midden-Brabant

In 2023 is Veilig Thuis Midden-Brabant geconfronteerd met een forse stijging van zowel het aantal meldingen als het aantal adviezen. Het aantal meldingen is in 2023 met 12,77% gestegen t.o.v. 2022 en het aantal  adviezen met 7,03%. Deze stijging is aanleiding geweest voor een (data) analyse. 

In 2023 is Veilig Thuis Midden-Brabant geconfronteerd met een forse stijging van zowel het aantal meldingen als het aantal adviezen. Het aantal meldingen is in 2023 met 12,77% gestegen tov 2022 en het aantal adviezen met 7,03%.

Deze stijging is aanleiding geweest voor een (data-)analyse. Op detailniveau is gekeken naar de cijfers van Veilig Thuis Midden-Brabant. De cijfers van de eerste helft 2023 zijn vergeleken met de cijfers van dezelfde periode in de vier voorgaande jaren. De data zijn afkomstig uit het cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis (Clavis).
Naast een data-analyse hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met professionals van Veilig Thuis Midden-Brabant met als doel het duiden van het begrip “complexiteit in casuïstiek”. Tenslotte is input opgehaald bij een tweetal netwerkpartners.

De kernbevindingen uit de analyse zijn hieronder weergegeven:

  • De stijging van het aantal advies- en ondersteuningsvragen (A&O) komt met name uit onderwijs en het lokale veld;
  • De stijging van het aantal meldingen komt met name van politie (83,6%);
  • Er wordt een toename waargenomen bij de volgende vormen van geweld; Huiselijk geweld (ex-)partnergeweld in de vorm emotionele / psychische mishandeling en kinderen getuigen van geweld;
  • Het percentage overdrachten aan bestaande hulpverlening is afgelopen jaren toegenomen;
  • Het aantal crises is toegenomen t.o.v. 2022;
  • De ervaren, toenemende complexiteit in casuïstiek wordt met name gewijd aan de samenwerking in het netwerk, onder andere als gevolg van oplopende wachtlijsten en de complexe inrichting van het zorg/hulpverleningslandschap;
  • Maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen bij casuscomplexiteit zijn onder andere de krapte op de woningmarkt, armoede, maatschappelijke onrust en afnemende mate van vertrouwen in de overheid (inclusief jeugdbescherming en jeugdzorg). Deze ontwikkelingen lijken de risicofactoren van geweld te versterken.

Landelijk trend
De stijging van het aantal meldingen en adviesvragen wordt landelijk herkend. In Midden-Brabant zien we echter een aanzienlijk hogere stijging dan in andere regio’s. In de afgelopen jaren lag het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis Midden-Brabant al boven het landelijk gemiddelde. Bovendien ontving VTMB in 2023 via het landelijke 0800-2000 nummer gemiddeld 14,43 telefoongesprekken per 10.000 inwoners per maand. Hiermee was Midden-Brabant de regio met het hoogste aantal telefoongesprekken via het landelijke nummer. Opgemerkt dient te worden dat het 0800-2000 nummer bedoeld is voor burgers. Professionals bellen met ons 013-7516789 nummer.