De casus van Lisanne

Veilig Thuis krijgt twee meldingen binnen. Een van de politie, de andere vanuit de zorgaanbieder waar moeder en de kinderen verblijven. Beide meldingen gaan over een escalatie tussen ouders, die recent de relatie hebben verbroken. Er was sprake van verbaal geweld van vader naar moeder toe waarbij een dreigende houding is aangenomen. Daarnaast heeft vader de telefoon van de hulpverlener uit haar handen geslagen en heeft hij de handtas van moeder, met daarin haar huissleutels en telefoon, gestolen. De kinderen, dochter van 11 en twee zonen van 4 jaar, zijn hier getuige van geweest.

Ik, casemanager van de backoffice, raak betrokken bij de casus nadat er eerder in het proces van Veilig Thuis is besloten dat er actieve bemoeienis komt door middel van een dienst. Als eerste leg ik contact met de melder/zorgaanbieder. Hieruit blijkt dat eerder sprake is geweest van ook fysiek geweld en er zorgen zijn over de veiligheid van moeder en de kinderen omdat de angst bestaat dat vader opnieuw agressief zal handelen naar hen toe.

Wijkteam betrokken

De zorgaanbieder geeft aan mogelijk niet voldoende in staat te zijn om de veiligheid te waarborgen. Hierdoor wordt het besluit genomen om iemand van het wijkteam uit te nodigen bij het eerste gesprek met ouders zodat er, indien nodig, doorgepakt kan worden en de vervolghulp in gang gezet wordt. Beide ouders zijn bij het gesprek aanwezig, maar op verzoek van moeder is dit gesprek digitaal, omdat ze zich hier prettiger en veiliger bij voelt. Afgesproken is dat zij, indien nodig, het gesprek even verlaat wanneer het te veel wordt voor haar.

Veiligheidsafspraken

Tijdens het gesprek wordt het geweld besproken en worden er veiligheidsafspraken gemaakt. Door de veiligheidsafspraken voelt de zorgaanbieder zich sterk genoeg om moeder de juiste ondersteuning te geven in het maken van de juiste keuzes in het kader van haar veiligheid. Bij die veiligheidsafspraken is een duidelijke omgangsregeling voor vader en de kinderen afgesproken en is er bepaald dat ouders de overdracht doen bij het kantoor van de zorgaanbieder, waarbij moeder altijd binnen wacht tot vader weg is. Ook is bij de politie een afspraak op locatie en afspraak op persoon neergezet. Naast de zorgen over veiligheid geeft moeder aan dat vader de relatiebreuk nog niet wil accepteren en dat hier mogelijk zijn gedrag uit voort komt. Moeder spreekt uit een hulpvraag te hebben in het maken van afspraken betreft de omgang en opvoeding van de kinderen en het maken van een ouderschapsplan. Vader geeft daarop aan daar niet de noodzaak van te zien en staat niet open voor dit hulpaanbod.

Kinderen

Gedurende de betrokkenheid van Veilig Thuis zijn ook de kinderen gesproken. Gezien de leeftijd van de kinderen is het oudste kind op school gesproken, zonder ouders erbij. De twee jongste kinderen zijn gesproken in het bijzijn van moeder. Tevens zijn informanten, zoals de leerkrachten op school, benaderd om meer informatie en zicht te krijgen op de situatie van dit gezin. Wanneer alle informatie verzameld is wordt opnieuw een overleg gepland met ouders, de zorgaanbieder en het wijkteam. Veilig Thuis bespreekt de bevindingen en geeft aan hulpverlening gericht op het verbreken van de relatie nodig te achten. Daarnaast is coördinatie nodig om de situatie op lange termijn rustig te houden. De kinderen zullen meegenomen worden in het hulpverleningstraject en er zal door Veilig Thuis een signaalfunctie bij school belegd worden. Moeder staat open voor het hulpaanbod, vader geeft aan in te stemmen met een intake en vanuit daar verder te bepalen of hij mee zal werken. Omdat door de samenwerking met het wijkteam de beschikking voor gespecialiseerde ondersteuning versneld kan worden is de intake met een nieuwe zorgaanbieder snel gepland en zitten beide ouders nog in de motivatie om hier aan mee te werken. Zo krijgen zij passende ondersteuning terwijl zij nog op de wachtlijst staan voor coördinatie vanuit de gemeente. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente de casus kan volgen en kan coördineren op risico’s en herstel om verdere escalaties (en dus nieuwe meldingen bij Veilig Thuis) te voorkomen.

Veilig Thuis sluit de actieve betrokkenheid vanuit de dienst af en draagt intern over naar Team Monitoring, die de veiligheidsvoorwaarden toetst bij zowel het gezin als de hulpverlening.